Miksi?

Koska liikkuva amis oppii paremmin ja pääsee sängystä ylös (myös 40-vuotiaana)! Liikkuva amis -verkkosivuston tarkoitus on rohkaista ja antaa vinkkejä liikkeen lisäämiseen oppilaitoksissa.

Mitä?

Liikkuva amis kokoaa yhteen ideoita ja antaa vinkkejä tempauksiin ja tapahtumiin, oppilaitosympäristön kehittämiseen ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. Lisäksi sivustolta löytyy kattavasti materiaalia oman oppilaitoksen liikkeen lisäämiseen. Pienillä asioilla saadaan arkeen jo paljon lisää liikettä.

Miten?

Liikkumista voidaan oppilaitosympäristössä rakentaa yhteistyöllä ja yhteisillä tavoitteilla. Johto antaa resurssit ja hyväksynnän toiminnalle, joka innostaa opettajia hyödyntämään vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä. Opiskelijat otetaan mukaan ideoimaan ja toteuttamaan. Sivuston vinkit on koottu osana SAKU ry:n Liikkuva amis -hankkeita, jotka ovat saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vähemmän tunnilla nukahtamista Innostuneempia opiskelijoita Enemmän liikkumista

Työkaluja ja materiaalia

Työkaluja liikkeen lisäämiseen

Oppimisympäristöjen muokkaaminen

Vinkkejä oppimisympäristöjen kehittämiseen

 
 

Ideoita ja vinkkejä

Tapahtumat ja tempaukset

Liikkuva amis -työpaja

Kuvaus

Liikkuva Amis -työpajan tarkoituksena on lisätä oppilaitokseen liikunnan mahdollisuuksia, osallistaa opiskelijoita oppimisympäristöjen kehittämiseen ja liikunnallistamiseen sekä edistää opiskelijoiden liikkumista ja hyvinvointia. Liikkuva Amis -työpajan avulla opetussuunnitelmiin saadaan tilaa oppimisympäristöjen liikunnallistamisen suunnittelulle ja toteutukselle samalla kun lisätään myös opiskelijoiden osallistumisen mahdollisuuksia.

Klikkaa pallukasta lisätietoa.

Liikkuva amis -työpaja / Kuvaus

Liikkuva Amis -työpaja ylläpitää ajatusta oppilaitoksen liikunnallistamisesta. Jokainen työpaja jättää jälkeensä vähintään yhden hyvän käytännön, joka saattaa jäädä elämään oppilaitoksen arkeen. Esimerkiksi käytäville hankitut leuanvetotangot jäävät käytäville myös työpajan jälkeen ja omalla tavallaan muokkaavat oppilaitoksen liikkumisen paikkoja. Paras tulos työpajalle on, jos se saa edes pienen muutoksen ja ylläpitää liikkumisen kulttuuria oppilaitoksessa.

Työpajan pääsisällöt

Työpaja perustuu kolmeen pääajatukseen

 • Oppimisympäristöjen liikunnallistaminen
 • Opiskelijoiden osallistaminen oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen
 • Henkilöstön innostaminen liikunnallisten oppimismenetelmien hyödyntämiseen

Työpajan avulla muokataan oppilaitoksen oppimisympäristöjä liikkumista mahdollistavaan ja ylläpitävään suuntaan. Työpajan aikana opiskelijat ideoivat ja toteuttavat uusia liikkumisen mahdollisuuksia oppilaitokseen. Työpaja antaa mahdollisuuden testata ja pilotoida erilaisia liikkumisen tapoja ja sen kautta voidaan löytää liikkumisen tavat, jotka sopivat oppilaitoksen kulttuuriin.

Pääajatuksena on se, että opiskelijat itse pohtivat liikkumisen paikkoja ja mahdollisuuksia oppilaitoksessa eri ammattiaineiden näkökulmasta ja sen pohjalta suunnittelevat, miten mahdollisuuksia oppilaitoksessa voidaan lisätä. Opiskelijat myös toteuttavat suunnitelmansa työpajan aikana. Oppilaitoksissa on erilaisia mahdollisuuksia lisätä liikkumista, toisessa on resursseja rakentaa opiskelijatyönä liikkumisen paikkoja, toisessa voidaan muuttaa oppimisympäristöjä pienillä muutoksilla ja liikuntavälineitä hankkimalla aktivoivammiksi. Jossain taas voidaan suunnitella oppilaitoksen viikoittaiseen arkeen pieniä tempauksia, joilla liikkumista saadaan lisättyä.

Opiskelijat voivat työpajan aikana myös pohtia, miten innostavat opettajat ja muun henkilöstön lisäämään omille tunneillensa ja työsaleihin liikkumisen mahdollisuuksia. Toisaalta taas innostuneet opiskelijat saavat innostettua myös opettajia muuttamaan oppimisympäristöjä ja -menetelmiään. Työpajan avulla voidaan nostaa esille toimivia tapoja, joiden positiiviset vaikutukset näkyvät arjessa lisäämällä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Aikaisemmat pilotoinnit on jo osoittanut, että liikkumisen mahdollisuudet ovat auttaneet opiskelijoita keskittymään paremmin, arvostamaan oppilaitosympäristöä ja luomaan yhteisöllisyyttä niin opiskelijoiden kuin henkilöstön välillä.

Resurssit

Työpaja vaatii ohjaajan, joka innostaa ja haastaa opiskelijat suunnittelemaan ja toteuttamaan vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä liikkumisen näkökulmasta. Työpajan toteuttamistapoja voi olla monia. Sisältö vaatii sen, että opiskelijoilla on sekä aikaa suunnitella ja ideoida toimintoja, myös toteuttaa niitä toimintojen laajuudesta riippuen. Tavoitteena kannattaa hyödyntää ammattialojen olemassa olevia resursseja. Työpaja voidaan toteuttaa myös osana Ammattiosaajan työkykypassia.

Klikkaa pallukasta lisätietoa.

Liikkuva amis -työpaja / Resurssit

 • Työpaja vaatii ohjaajan(t), joka innostaa ja haastaa opiskelijat suunnittelemaan ja toteuttamaan vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä liikkumisen näkökulmasta.
 • Työaikaresurssi ammatillisella opettajalla on esimerkiksi 10 -12h. Tukena toimivalla koordinoijalla työaikaresurssi on esimerkiksi 2-4 h/ryhmä.
 • Työpajan toteuttamistapoja voi olla monia, se voi olla lyhyt intensiivijakso, työpaja tai sitten pitkäaikaisempi projekti. Liikkuva Amis -hankkeessa on tuotettu työpajan perusrunko.
 • Työpaja sisältö vaatii sen, että opiskelijoilla on sekä aikaa suunnitella ja ideoida toimintoja, myös toteuttaa niitä toimintojen laajuudesta riippuen.
 • Suunnitelmien toteuttamiseen on hyvä varata resursseja. Tavoitteena kuitenkin on hyödyntää ammattialojen olemassa olevia resursseja.
 • Työpaja voidaan toteuttaa myös osana Ammattiosaajan työkykypassia, esimerkiksi Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta (2 osp) tai Työkykyvalmiuksien vahvistaminen (2 osp))

Sisältö

Työpaja voi olla vapaa valinnainen ja sen voi suorittaa esimerkiksi osana ammatillisia opintoja tai liikunnan opetusta, eli syventävänä opetuksena normaalin opetuksen rinnalla. Työpaja koostuu neljästä kokonaisuudesta: Orientointi, suunnittelu ja ideointi, toteutus ja toiminnan arviointi sekä dokumentointi. Lisätietoa löydät työpajakuvauksesta.

Klikkaa pallukasta lisätietoa.

Liikkuva amis -työpaja / Sisältö

Työpaja koostuu neljästä kokonaisuudesta (12 h) (työtunteina 14H)

Orientointi (2h opiskelijoille) Yhteisopettajuus: liikunnanopettaja 2h ja ammatinopettaja 2h.

 • Perehdytään Liikkuva Amis -kokonaisuuteen. Liikkuvan Amis -työpajan tarkoituksena on osallistaa opiskelijoita pohtimaan ja toteuttamaan erilaisia liikunnallistamisen tapoja oppilaitosympäristöön.
 • Perehdytään oman ammatin ja työympäristön työkyky- ja työhyvinvointivaatimuksiin.
 • Tutustutaan oppilaitosympäristöön ja muihin olemassa oleviin liikunnallistamisen mahdollisuuksiin. Tutustumisen kohteina voi olla esimerkiksi oppilaitoksen omat liikuntatilat- ja välineet, SAKU-toiminta, muu harrastustoiminta, kunnan liikuntatoiminta, oppilaitoksen oma harraste- ja vapaa-ajantoiminta sekä esimerkiksi aiheeseen sopivat sovellukset: ammattikuntoon.fi, alpo.fi, smartmoves.fi jne.
 • Käydään läpi Liikkuva amis -työpajan sisältö, tavoitteet, arviointi ja dokumentointi.

Suunnittelu ja ideointi (4 h opiskelijoille) Yhteisopettajuus: liikunnanopettaja 2h ja ammatinopettaja 2h sekä itsenäistä opiskelua opiskelijoilla 2 h.

 • Kartoitetaan orientaation avulla opiskelijoilla heränneitä ideoita ja ajatuksia liikunnallistamisen toteuttamiseksi. Tässä voidaan käyttää erilaisia osallistavia menetelmiä tai pienryhmätyöskentelyä.
 • Kootaan edellisen vaiheen työskentelyssä nousseita ajatuksia yhteen ja suunnitellaan konkreettinen aikataulu ja toteutustavat (työpajan aikataulu, resurssit, käytettävät tilat ja oppimisympäristöt, jne.).
 • Täytetään työpajan dokumentointia varten portfoliosta lomake 1.

Toteutus ja toiminnan arviointi (4 h)

 • Opiskelijaryhmät toteuttavat suunnitelmansa: tapahtuman, tempauksen, oppilaitostilojen ja -ympäristöjen liikunnallistamisen tai uusien liikuntavälineiden demo-tuokion. Mitä tahansa käytettävien resurssien ja opiskelijoiden suunnitelman mukaisesti.
 • Täytetään työpajan dokumentointia varten portfoliosta lomake 2 ja 3 sekä otetaan valokuvia / videokuvaa toiminnoista.

Dokumentointi (tapahtuu toiminnan ohessa, portfolion kokoaminen 2 h)

 • Opiskelijaryhmä opettajan avustuksella dokumentoi työskentelyn alusta loppuun asti kuvin ja videotallennuksin sekä lomakkeilla, jotka löytyvät alta.
 • Työpajan jälkeen syntyy portfolio oppilaitosympäristön liikunnallistamiseen.


Työpajakuvaus

Lomake 1: orientoitumista aiheeseen opiskelijoiden ideointityön tueks

Lomake 2: lomake Liikkuva Amis -toimintojen dokumentoitiin toteutuksen tueksi

Lomake 3: lomake Liikkuva Amis -työpajan oma-arviointiin opiskelijoille

Linkkikirjasto